Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1.) Všeobecné ustanovenia.

Tento reklamačný poriadok vydáva spoločnosť FOR FAMILY s.r.o., Rožňavská 1406/21, 831 04 Bratislava, IČO: 46161023 v zastúpení konateľ spoločnosti Ing. Miroslava Sujová, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 102708/B zo dňa 6.5.2011, email: nakridlachvazky.to@gmail.com., tel.: 0905 991 731, prevádzka Na krídlach vážky, Krušovská 40, 955 01 Topoľčany, ktorým informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru alebo služieb.

Tento reklamačný poriadok je v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na dostupnom mieste v predajných priestoroch predávajúceho.

2.) Právo na uplatnenie reklamácie.

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel rovnako aj podmienky pre používanie tovaru stanovené v záručnom liste alebo návode na používanie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou. 

3.) Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie.

Reklamáciu tovaru alebo služieb je možné uplatniť na predajnom mieste. t.j. v mieste prevádzky predávajúceho Na krídlach vážky, Krušovská 40, 955 01 Topoľčany v čase prevádzkovej doby Po-Pia 10.00-17.30 hod. sobota 9.00 – 12.00 hod.

Reklamovaný tovar alebo službu je možné doručiť osobne, Slovenskou poštou alebo prostredníctvom prepravcu. Súčasťou reklamácie musí byť popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru, záručný list alebo obdobný doklad, preukazujúci zakúpenie tovaru alebo služby.

4.) Zodpovednosť predávajúceho.

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

– si kupujúci vadu spôsobil sám,
– kupujúci o vade pred prevzatím tovaru vedel,
– reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutím doby trvanlivosti tovaru,
– pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
– vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru jeho nesprávnym, či nadmerným používaním alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru,
– boli spôsobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby na tovar, alebo jeho súčasť.

5.) Reklamačné konanie.

O prijatí reklamácie bude kupujúcemu vystavený reklamačný protokol s uvedením dátumu, kedy bola reklamácia prijatá, aký tovar alebo služba je reklamovaná, kedy a kde bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar zakúpený. Ak kupujúci reklamuje vadu tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3  pracovných dní. Predávajúci vybaví prijatú reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v prípade, ak je potrebné zhodnotenie stavu výrobku výrobcom, dovozcom, príp. znalcom, akreditovanou osobou, skúšobňou a pod.

Predávajúci je v zmysle zákona povinný poučiť spotrebiteľa – kupujúceho o jeho právach a povinnostiach.

6.) Lehoty na uplatnenie reklamácie.

Predávajúci zodpovedá za vadu tovaru po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný si  po skončení opravy tovar prevziať a to aj v prípade, ak napriek upozorneniu tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, kedy bol nový tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Kupujúci bude o vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo emailom.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Ak je reklamovaná vada do 6 mesiacov od zakúpenia tovaru, prihliada sa na vadu tak, ako keby vada existovala už v čase predaja výrobku. 

7.) Práva spotrebiteľa.

Pri vadách tovaru, ktoré kupujúci v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných vadách, aby boli tieto odstránené bezplatne, riadne a načas. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpi a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie vady po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo vrátenie kúpnej ceny tovaru. Peniaze budú zaslané kupujúcemu do 10 pracovných dní odo dňa vrátenia tovaru, alebo rozhodnutia o vrátení peňazí. V prípade
oprávnenej reklamácie je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako
bola platba uskutočnená (t. j . aj na kartu). Rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť má kupujúci aj v prípade, že oprava presiahne 30 dňovú lehotu od uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, ktorá ale nebráni riadnemu užívaniu tovaru má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.) Alternatívne riešenie sporov (ARS).

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže obrátiť na príslušný subjekt s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS).

Subjekt návrh preskúma, aby zistil, či môže začať ARS alebo či návrh odmietne na základe dôvodov, ktoré má stanovené v pravidlách ARS. O odmietnutí subjekt spotrebiteľa informuje.

Po začatí ARS subjekt kontaktuje obe strany sporu a snaží sa spor medzi nimi vyriešiť tak, aby boli dodržané práva dotknutých osôb. Pri ARS subjekt v záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia sporu oslovuje strany sporu najmä elektronicky alebo telefonicky. Subjekt by mal spor vyriešiť do 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné predĺženie lehoty). Cieľom ARS je nájsť kompromisné riešenie pre obe strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody.

Pokiaľ sa však strany sporu nedohodnú, avšak je porušenie práv spotrebiteľa zjavné, subjekt vypracuje pre spotrebiteľa odôvodnené stanovisko, kde mu objasní jeho práva a ktoré mu môže poslúžiť ako podklad na vypracovanie návrhu na začatie prípadného súdneho konania.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je “Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/1, P. O. Box č. 29, 820 07 Bratislava 27” resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk.) Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako “RSO”) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolil. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

9.) Orgán dozoru.

Orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9,950 50 Nitra 1 , Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034, fax č.: 037/ 7720 024. 

10.) Záverečné ustanovenie.

Vo veciach, ktoré nie sú v tomto reklamačnom poriadku výslovne upravené sa uplatní  príslušné ustanovenie Zákona o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 26.7.2021. Platné a účinné znenie Reklamačného poriadku je kupujúcemu k dispozícii na predajnom mieste predávajúceho.

V Topoľčanoch dňa 26.7.2021

FOR FAMILY s.r.o. v zast. Ing. Miroslava Sujová

Shopping Cart