Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Dokumenty na stiahnutie (PDF):

– reklamačný protokol – popis vád

– odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

– obchodné podmienky a reklamačný poriadok

1.) Všeobecné ustanovenia.

Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim (spotrebiteľom) a predávajúcim (prevádzkovateľom) internetového obchodu nakridlachvazky.sk Prevádzkovateľom internetového obchodu nakridlachvazky.sk je FOR FAMILY s.r.o., Rožňavská 1406/21, 831 04 Bratislava , IČO: 46161023 v zastúpení konateľ spoločnosti Ing. Miroslava Sujová. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 102708/B zo dňa 6.5.2011. Email: nakridlachvazky.to@gmail.com., tel.:0905 991 731.

Kamenná predajňa (prevádzka): Na krídlach vážky, Krušovská 40, 955 01 Topoľčany.

Kupujúci je pred odoslaním objednávky povinný oboznámiť sa s obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj súhlas. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka SR, Občianskeho zákonníka SR, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a Zákonom o elektronickom obchode v platnom znení.

2.) Predmet plnenia.

Predmetom plnenia je dodanie tovaru a služieb ponúkaného a predávaného prostredníctvom internetového obchodu nakridlachvazky.sk  na základe objednávky od kupujúceho. Objednávka môže byť doručená  predávajúcemu  prostredníctvom  internetového  obchodu, emailom, prípadne telefonicky.

3.) Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Prijatie objednávky predávajúci potvrdí  zaslaním informačnej správy na  email kupujúceho.

Súčasťou informačnej správy kupujúcemu sú obchodné a reklamačné podmienky, reklamačný formulár a formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade platby na bankový účet sú súčasťou potvrdzujúcej  správy aj údaje potrebné na uskutočnenie bankového prevodu. Jednotlivé kroky vedúce k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú uvedené na internetovej stránke obchodu v časti “Ako nakupovať”, vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má možnosť pred samotným odoslaním objednávky skontrolovať správnosť všetkých uvedených údajov, prípadne ich opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu aj v inom jazyku.

4.) Ceny

Cena tovaru sa rozumie „zo skladu predávajúceho“, nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu (poštovné, resp. prepravné). Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty. Všetky akciové ceny uvedené na stránke nakridlachvazky.sk platia po dobu uvedenú na stránke alebo do vypredania zásob. Konečná cena tovaru je uvedená v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky vrátane nákladov na prepravu. Túto sumu je povinný spotrebiteľ uhradiť. 

5.) Dodacia doba a platobné podmienky.

Bežná dodacia doba pre tovar na sklade je 2-5 pracovných dní. Dodacia doba pre tovar na objednávku je obvykle 10-14 pracovných dní. V prípade tovaru, ktorý v momente objednávky nie je na sklade a predávajúci nevie garantovať dodaciu dobu, bude dodacia doba kupujúcemu oznámená v čo najkratšom možnom termíne. Dodacia doba pri platbe prevodom na účet začína plynúť dňom pripísania platby na účet predávajúceho.

Objednávky sú vybavované v poradí, v akom boli doručené predávajúcemu. V prípade, že objednaný tovar  nie  je  v čase  doručenia objednávky na sklade predávajúceho alebo dodávateľa, bude kupujúci s touto skutočnosťou oboznámený. Predávajúci je oprávnený plniť predmet objednávky i čiastočne, ale vždy na základe súhlasu kupujúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, keď objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný. Ak nie je stanovené inak, náklady na dopravu hradí kupujúci.

Kupujúci bezodkladne po prevzatí tovar riadne prehliadne a skontroluje. Ak je prepravný obal doručeného tovaru viditeľne poškodený odporúčame kupujúcemu tovar za prítomnosti prepravcu skontrolovať, ak je tovar poškodený alebo nekompletný, tovar od prepravcu neprevziať, spísať s prepravcom protokol o poškodení a o tejto skutočnosti vyrozumieť predávajúceho.

6.) Zasielanie tovaru a náklady na prepravu.

Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne, v priestoroch kamennej predajne, vždy po vzájomnom telefonickom dohovore. Osobný odber je bez poplatku.

Tovar je zasielaný kupujúcemu prostredníctvom prepravcu DPD (Direct Parcel Distribution SK s.r.o.) priamo na adresu kupujúceho. Z dôvodu licenčných podmienok predávaného sortimentu Annie Sloan a Bastion Collections tovar do zahraničia nezasielame. Biosféry sú vylúčené z prepravy prepravcom, tento tovar je možné prevziať len osobne, prípadne iným obdobným spôsobom na základe dohody predávajúceho a kupujúceho. 

Prepravné a balné pri platbe vopred na účet predávajúceho je účtované nasledovne:

balík do 5 kg – 4,80 €

balík od 5 kg do 10 kg – 5,50 €

balík od 10 kg do 20 kg – 6 €

balík od 20 kg do 30 kg – 6,90 €

V prípade platby dobierkou je účtovaný poplatok 1,00 €.

V prípade balíka presahujúceho hmotnosť 30 kg bude cena doručenia tovaru dohodnutá individuálne a musí byť odsúhlasená zo strany predávajúceho aj kupujúceho.

V prípade ak celková suma objednávky presiahne 100 €, prepravné a balné nebude účtované (cena prepravného a balného je v tomto prípade 0 €). Táto zľava z prepravného a balného však môže byť v odôvodnených prípadoch (zvýšené náklady na prepravu z dôvodu špecifickej objednávky) zrušená zo strany predávajúceho, pričom o tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný bez zbytočného odkladu. Cena prepravného a balného bude v takomto prípade určená vzájomnou dohodou.

Objednaný tovar na sklade je expedovaný spravidla nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní tovaru je zákazník informovaný emailom.

7.) Darčekové poukážky.

-darčekové poukážky je možné zakúpiť osobne v kamennej predajni Na krídlach vážky, Krušovská 40, 955 01 Topoľčany, alebo objednať prostredníctvom internetového obchodu www.nakridlachvazky.sk. V prípade zakúpenia poukážky cez internetový obchod bude poukážka vrátane jedinečného kódu poukážky zaslaná na email kupujúceho.

-hodnota poukážok je 20, 30, 50 alebo 100 EUR. Hodnota uvedená na darčekovej poukážke bude odpočítaná z celkovej ceny nákupu. V prípade použitia poukážky prostredníctvom nákupu v internetovom obchode zadajte kód poukážky do príslušnej kolonky pri odosielaní Vašej objednávky, hodnota poukážky bude odpočítaná automaticky. Po požití kódu sa poukážka stáva neplatnou.

-poukážku je nutné uplatniť celú, pri jednom nákupe. Poukážku nemožno využiť na viac nákupov.

-platnosť darčekovej poukážky je obvykle 1 rok od jej zakúpenia. Platnosť sa na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim môže upraviť. Po vypršaní doby platnosti darčekovej poukážky sa poukážka stáva neplatnou.

 -darčeková poukážka je nevratná a nemožno ju vymeniť za hotovosť. 

 -pri tovare, na ktorého nákup bola použitá darčeková poukážka, Vám bude pri vrátení tovaru (v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo v prípade oprávnenej reklamácie) vrátená suma prostredníctvom náhradnej darčekovej poukážky v rovnakej hodnote.

 -darčekovú poukážku nie je možné uplatniť na nákup nových darčekových poukážok.

8.) Možnosti platby a údaje pre bankový prevod.

– platba platobnou bránou (online platba kartou) alebo prevod na bankový účet (tovar bude kupujúcemu zaslaný po úhrade celkovej ceny objednávky)
– dobierka (celkovú sumu objednávky zaplatíte kuriérovi)
– hotovosť – osobný odber (v prevádzke Krušovská  40, 955 01 Topoľčany)
– platba kartou platobným terminálom – osobný odber (v prevádzke Krušovská  40, 955 01 Topoľčany) 

Údaje pre bankový prevod:

názov účtu: FOR FAMILY s.r.o. Bratislava 
Banka: Všeobecný úverová banka a.s.
Číslo účtu/ IBAN (SEPA platby): SK77 0200 0000 0042 3902 1557  (zadávajte bez medzier)
SWIFT/ BIC: GIBASKBX
variabilný symbol: číslo objednávky  

9.) Odstúpenie od kúpnej zmluvy a spôsob uplatnenia odstúpenia od zmluvy.

Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu písomne prostredníctvom emailu, alebo na formulári poskytnutom predávajúcim. Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi všetky platby od neho prijaté, vrátane nákladov na dopravu a iných nákladov a poplatkov na základe zmluvy. Lehota na splnenie tejto povinnosti  je 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spôsob vrátenia peňazí je väčšinou rovnaký ako použil kupujúci pri svojej platbe (t. j. aj na kartu), zmluvné strany sa však môžu dohodnúť aj na inom spôsobe platby. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar neposielajte späť na dobierku, takáto zásielka nebude predávajúcim prevzatá.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu náklady na vrátenie tovaru vyššie, ako je najlacnejší spôsob doručenia tovaru. Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy doručiť alebo vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Tovar kupujúci zašle na adresu kamenného obchodu Na krídlach vážky, Krušovská 40, 955 01 Topoľčany alebo ho prinesie osobne najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. tovar bol poškodený, zničený alebo spotrebovaný), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané.

Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúci nemá v prípade poskytovaných služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté už pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, pri dodaní tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, pri dodaní tovaru „na objednávku kupujúceho“ teda tovaru vyrobeného alebo upraveného výlučne podľa priania kupujúceho, alebo pre jeho osobu, ako aj pri tovare,  podliehajúceho rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, pri dodaní audio a video nahrávok a počítačových programov, ak kupujúci poruší ich originálny obal, pri dodaní novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Predávajúci  si  vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprevzal, alebo sa jedná o objednávku s  nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom. Bezdôvodné neprevzatie objednaného tovaru kupujúcim bude posudzované ako porušenie zmluvných podmienok. V tomto prípade si predávajúci vyhradzuje právo vymáhať od kupujúceho náklady spojené s odoslaním a vrátením objednaného tovaru.   

10.) Spôsob vrátenia tovaru.

Tovar zasielajte na adresu kamenného obchodu: Na krídlach vážky, Krušovská 40, 955 01 Topoľčany alebo ho prineste osobne. Tovar musí kupujúci vrátiť kompletný (vrátene príslušenstva a všetkej dokumentácie), nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. K tovaru pripojte kópiu dokladu o kúpe. V prípade, že vrátený tovar bude nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods. 1 obč. Z). Pri preprave používajte baliaci papier alebo kartón, tak aby počas prepravy nemohlo dôjsť k poškodeniu tovaru, popísaniu, či polepeniu pôvodných obalov (ak tovar zasielate v obale pôvodnom). Vrátený tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

11.) Záverečné ustanovenia.

Všetky zmeny týchto obchodným podmienok budú vykonané výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 26.7.2021.

Shopping Cart